Fortsetzungskurs FI E
Kurs-Nr. Kurstag Uhrzeit Kursbeginn Kursdauer Preis EUR p. Person
Buchen
E-FI-4 Donnerstag 19:00 - 20:30 17.01.2019 8 x 90 Minuten 130.00
E-FI-7 Sonntag 17:00 - 18:30 20.01.2019 8 x 90 Minuten 130.00
E-FI-2 Dienstag 19:15 - 20:45 02.04.2019 8 x 90 Minuten 130.00
Fortsetzungskurs FII E
Kurs-Nr. Kurstag Uhrzeit Kursbeginn Kursdauer Preis EUR p. Person
Buchen
E-FII-4 Donnerstag 19:00 - 20:30 14.03.2019 8 x 90 Minuten 130.00
E-FII-7 Sonntag 17:00 - 18:30 17.03.2019 8 x 90 Minuten 130.00
Fortsetzungskurs FIII E
Kurs-Nr. Kurstag Uhrzeit Kursbeginn Kursdauer Preis EUR p. Person
Buchen
E-FIII-2 Dienstag 20:30 - 22:00 29.01.2019 8 x 90 Minuten 130.00